Privacy

Privacybeleid Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek is een praktijk voor biografische coaching en cursussen autobiografisch schrijven. In deze privacyverklaring informeer ik u hoe mijn praktijk persoonsgegevens verwerkt.

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek draagt er te allen tijde zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en gaat zorgvuldig, transparant en veilig om met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek
Eigenaar: Robertine Romeny
Molenweg 2, Mensingeweer, 06 – 27 23 23 57
E-mailadres: roromeny@gmail.com
Website-adres: https://robertineromeny.nl

RoRo Biografiek respecteert de privacy van de gebruikers van haar site. Via deze website worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.

De persoonlijke informatie die u via e-mail aan ons stuurt, behandelen we vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) om u te informeren over nieuws op de website en om aanmeldingen te verwerken. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Persoonsgegevens

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • gespreksverslagen

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om diensten aan u te kunnen leveren
 • omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
 • om contact met u te kunnen opnemen via telefoon of e-mail
 • om administratieve verplichtingen na te komen

Gegevens delen

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn is in principe 7 jaar. Gegevens worden verwijderd na het eerste verzoek daartoe door de belanghebbende.

Gegevens aanpassen, wijzigen, verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om, na een schriftelijk verzoek aan roromeny@gmail.com uw persoonlijke gegevens op te vragen en in te zien. U kunt ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen en eventueel uw bezwaar kenbaar te maken tegen verwerking dan wel het overdragen van gegevens aan een andere partij; u ontvangt van ons z.s.m. een reactie op uw verzoek.

U kunt voorts uw toestemming tot verwerking intrekken door een e-mail te sturen naar roromeny@gmail.com. Wij kunnen u om een legitimatie vragen alvorens wij gehoor geven aan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten.

Websitebezoek en cookiegebruik

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging gegevens

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek heeft passende maatregelen genomen om klantgegevens te beveiligen. Mocht de indruk bestaan dat dit niet op adequate wijze gebeurt, neem dan contact op via roromeny@gmail.com. Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kunt u met mij contact opnemen via roromeny@gmail.com.

Robertine Romeny Praktijk voor Biografiek behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Herzien op 15 april 2019